Til forsiden

Gladsaxe kommune den 31. juli 1998

NOTAT

Driftsudgifter for en edb-arbejdsplads i folkeskolen

Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune udgav maj 1996 en budgetanalyse med titlen "Informationsteknologi i Folkeskolen".

Det er den eneste omfattende, økonomiske analyse af brugen af edb i folkeskolens undervisning. Den danner baggrund for finanslovaftalerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for budgetåret 1997 og er bekræftet i aftalen for 1998. Af aftalen fremgår, at der er tale om et flerårigt forløb.

Den lokale pædagogiske og tekniske support anføres at være i gennemsnit 6 Ø-timer pr. arbejds- plads pr. år. I analysen forudses, at den tekniske support professionaliseres, således at de seks timer efterhånden overvejende anvendes til pædagogisk support.

Den tekniske support beregnes til en udgift på ca. 1350 kr pr. arbejdsplads pr. år, samtidig med at niveauet på 6 timer pr. arbejdsplads til pædagogisk support fastholdes.

For Gladsaxe kommunes vedkommende regner vi med et indkøb på ca.150 computere det første år og ca. 90 computere i hvert af de følgende 3 år iflg. kommunens budget. De 420 computere vil altså medføre en udgift til teknisk support på ca. 567.000 kr. Vi har i IKT-planen forudsat - i overensstemmelse med Gladsaxe kommunes budget - at der ansættes tre edb-teknikere ved Pædagogisk Central. I overensstemmelse med beregningen ovenfor vil vi desuden kunne påtage os lokal service af PC-erne på skolens kontor (5 arbejdspladser pr skole).

Den centrale servicering af kommunens Notes-server mv. ligger fortsat hos edb-afdelingen.

Selvom budgetanalysen er en beregning, der indgår i kommunernes aftale med regeringen, vil den naturligvis være behæftet med en vis usikkerhed. Derfor er det også foreslået i vores lokale edb- plan, at den evalueres og evt. ændres hvert år med en gennemgribende revision ved udgangen af budgetperioden i år 2001.

For skolerne er der altså fortsat en udgift på 6 Ø-timer pr. arbejdsplads. Desuden betaler skolerne telekommunikationsudgifter med ca. 10.000 kr/år/skole. Sektornettets udgiftsstruktur er forudsat ændret ved indgangen til år 2000. Det vil medføre, at skolerne skal tage stilling til fortsat brug af sektornettjenester, der herefter vil være brugerbetalte. Vælger skolerne fortsat at betjene sig af det fulde udbud af serviceydelser fra sektornettet, vil telekommunikationsudgifterne isoleret set stige. I dagens priser vil udgifterne stige til ca. 18.000 kr/år/skole. Dette modvirkes dog af en generel forventning om, at basisudgifterne til telekommunikation vil falde. Det er ikke muligt i dag at bedømme de økonomiske konsekvenser efter år 2000 på dette punkt.

Skolerne betaler selv for software. Den grundlæggende software dvs styresystem samt tekstbehand- ling, regneark, database og billedbehandling koster ca. 500 kr pr. arbejdsplads på vores Education Select aftale. Erfaringen - Win 3.1 - Win 95 - Win 98/NT - viser, at styresystemet opgraderes ca. hvert 3. år. Det samme gælder for den grundlæggende applikationspakke. Regner vi med 420 computere vil det give en udgift på 70.000 kr/år. Ældre computere vil blive brugt til specialopgaver på skolen, men vil ofte ikke blive opgraderet med ny software p.g.a. nye krav til maskinarkitektur, som det ikke vil være rentabelt at forsyne de gamle computere med.

Skolen vil også anskaffe fagspecifik software. Det forudsættes, at disse anskaffelser sker ved en samlet bedømmelse og prioritering indenfor skolens økonomiske rammer. Skolens undervisnings- middelkonto dækker altså både computerbaserede materialer, bogmaterialer, konkrete materialer osv. Prioriteringen foregår i skolens fagudvalg, pædagogiske råd og skolebestyrelse.

Som ovenfor nævnt regner vi med, at budgettet medfører anskaffelse af ca. 150 computere det første år og 90 computere i hvert af de følgende tre år. I beregningerne af prisen på en computer regnes der her med en udgift pr. arbejdsplads på ca. 16.000 kr, der dels indeholder selve compu- teren dels følgeudgifter fx kabling, møbler mv. Erfaringen viser, at selve computerprisen er stærkt faldende medens følgeudgifterne er moderat stigende.

I budgetaftalen mellem Regeringen og KL regnes med en afskrivningstid på 5 år. Fortsætter vi i Gladsaxe med at anskaffe 90 computere pr år opnås altså et konstant niveau på 450 nyere computere i skolevæsenet til undervisningsbrug.

"Spildtid"

Der vil i alle computernetværk opstå forstyrrelser. I en skole er elever og lærere ikke bundet til en bestemt arbejdsplads. Er en eller flere arbejdspladser til service bruges de øvrige arbejdspladser. Elever og lærere er derfor ikke afskåret fra at arbejde i disse situationer. Selv hvis nettet er nede, vil arbejdet i betydeligt omfang kunne fortsætte på computerne som stand-alone arbejdsstationer.

Skolen en innovativ virksomhed, hvor produktet er viden. Elever og lærere opmuntres derfor til at eksperimentere med mediet.

Brugen af mediet afviger altså stærkt fra brugen på en almindelig voksenarbejdsplads.

Som eksempler kan nævnes:

Både elever og lærere skal have en bred viden og grundlæggende færdigheder i tekstbehandling, men de skal ikke være så dygtige som en sekretær.

Både elever og lærere skal have en bred viden og grundlæggende færdigheder i søgning på internettet, men de skal ikke være så dygtige som en forskningsbibliotekar.

Skolens opgave i informationssamfundet er bl.a. at medvirke til, at alle elever får en bred og handlingsorienteret kompetence på dette område som supplement til den betydelige kompetence på et meget begrænset område, som de ofte møder op med.

 

 

Sammenfattende kan opstilles følgende oversigt over driftsudgifterne ved 420 nyere computere til undervisningsbrug - opgjort samlet og i gennemsnit pr. skole.
 

Udgift pr. år

Ca. udgift pr. skole (gennemsnit)

Ø-tid lokalt til lærerne

2520 timer

168 timer

Teknikerudgift

3 teknikere pr. 1.1.1999. Undervisning og administration.

15.000 kr

Telekommunikationsud- gifter

ca. 150.000 kr før år 2000

ca. 270.000 kr efter år 2000

10.000 kr før år 2000

18.000 kr efter år 2000

Systemsoftware og grundlæggende applika- tioner

ca. 70.000 kr

5.000 kr

Ny-indkøb

1,5 millioner kr

 

Afsluttende kommentar:

Kommunernes Landsforening har fået forelagt den del af fremstillingen, der bygger på budgetanaly sen "Informationsteknologi i Folkeskolen" dvs side 1 samt bemærkningerne om afskrivningstid på side 2.

Landsforeningen bekræfter oplysningerne om budgetanalysens indhold i notatet.

" Notatet har været forelagt for kommunens IT-chef Jens Chr. Permin. Til
oplysningerne om driftsresurser bemærker han, at det efter det oplyste om
undervisningsområdet må formodes, at der netop er tilstrækkelige resurser
under forudsætning af, at der anvendes driftsrutiner, herunder især vedr.
fejlhåndtering, der er enkle, standardiserede og i videst muligt omfang
automatiserede"


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!