IKT-integration Til forsiden


Gladsaxe Kommunes IKT-strategiplaner dateres tilbage til 1992, hvor den første så dagens lys.

Projektsamvirket for Pædagogik og Informatik finder du de forskellige dokumentationer.

I 1992 kom den første "Edb-strategi" Du finder dem på Projektsamvirkets side under Download/IT-strategi
I 1995 kom den anden "EDB strategi for skolebiblioteker og PC"
I 1998 kom den tredie "IKT - mod år 2000"
I 2000 kom "En styrket IT-indsats" med formuleret outputmål.
I 2000 kom Opdatering af IT-strategi 2000
I 2000 kom så  IT-Totalsatsning i Gladsaxe

Gladsaxes IT-konsulent , Jørgen Uhl Pedersen, har deltaget i al arbejdet med kommunens strategier.

Udover strategiplanerne for IKT foreligger der nu også en plan for udviklingen af Det pædagogiske Servicecenter på skolerne, hvilket for så vidt er en naturlig følge af de tre foregående strategiplaner, idet det allerede fra den første strategiplan har været explicit, at det centrale element i integrationen af IKT er "Det pædagogiske servicecenter"´s forpligtelse til at rådgive, hjælpe og vejlede alle i brugen af skolens materialer.
Folkeskoleloven §19 og   Bekendtgørelse om skolebiblioteker i Folkeskolen §§5 og 9,2¨.

Læs også Danmarks Skolebibliotekarforenings forslag til opgavebeskrivelse til brug for evt selvstyrende teams i de pædagogiske servicecentre.

Det pædagogiske servicecenters betydning i IT-integrationen er også beskrevet i en  artikel af Kaj Søndergaard i Bladet Skolebibliteket nr. 3 1999 (Klik på Bladet/Arkivet - artikler bragt i "skolebiblioteket"/99-3 IT-support i skolen).

Fra 1998 og lidt uvist hvor langt frem og hvordan har Gladsaxe Kommune afsat i første omgang 7 mill kroner til anlæg af IKT-arbejdspladser med målsætningen: En tidsvarende pc´er for hver 5-10 elever.

I begrebet "arbejdsplads" indgår anlæg af netværk, hardware som digital foto, scanner printere m.m. , den fysiske arbejdsplads m.m.

Med hensyn til den pædagogiske side af IKT-integrationen er målsætningen, at alle elever på nærmere definerede niveauer  og områder skal gøres handlingskompetente.

Endemålet for elever i afgangssituationen er, at de skal have brugerkompetence i tekst, lyd, billed multimedie, internet, kommunikation samt generel IKT-forståelse.
1. Betjenings-,
2. begrebs- og
3. forståelsesaspektet

I et årti har IKT været en del af de kommunale læseplaner.

På grundlag af erfaringer fra de mange pilotprojekter, der har været gennemført i løbet af forrige årti har bl. a. DLH´s medarbejdere Per Arne Rasmussen og Leif Grested vurderet den proces en lærer skal igennem for selv at kunne udføre den undervisningsopgave ,der er angivet i læseplanerner og de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Resultetet er beskrevet i artiklen  En lærers skridt på edb-vejen, der findes på INFO-TEK Cd-romen, som alle lærere, ledere har fået udleveret.

Der er lavet "genvejs"øvelser, hvor man har prøvet at imødekomme det store behov for undervisere i IT, ved at uddanne minivejledere  med en kursusmodel  med sideløbende undervisning.

På INFO-TEK Cd-romen er beskrevet et udviklingsforløb gjort på Vester Hassing skole.

Det er absolut ikke uden problemer af forskellig art, undervisningsmæssigt, personligt og organisatorisk m.m.

Med titlen IKT i Folkeskolen - Lærernes behov for efteruddannelse på IT-området(Klik Udgivelser og scroll ned og klik på IKT i Folkeskolen. Lærernes behov for efteruddannelse på IT-området under Bøger og rapporter.), udgivet på Forlaget Ctu foreligger resultatet af en ny undersøgelse fra slutningen af 1999/begyndelse 2000, som bl. a. kortlægger den undervisningskompetence læreren føler hun har /ikke har i brugen af IT.
Læs eller download også: : Gør IT en forskel i undervisningen?

Ca. 80% føler ikke de har den nødvendige kompetence og heraf siger 75 % at de ikke har nogen kompetence overhovedet.

Med udgangspunkt i denne situation peger rapporten på, at det i høj grad vil være en opgave for den lokale ITvejleder sammen med relevante kursustilbud for både IKTvejlederen og den/de enkelte lærere/teams at starte IT-integrationen.

I et faghefte for matematik mener Allan C. Malmberg (side 8), at det er en umulig opgave (resursebehovet taget i betragtning) generelt at gøre matamatiklæreren til underviser i IKT i forbindelse med integration af matematik ved hjælp af kurser.
Det samme kunne sandsynligvis også gælde for andre fags vedkommende.

Det pædagogiske IT-kørekort kvalificerer ikke i sig selv læreren til, med et slag, at kunne undervise i og med edb.

De seneste erfaringer tyder på, at der bliver et forøget behov for kvalificeret edb-vejledning/sparring, efterhånden som flere og flere erhverver sig kørekortet.
Det pædagogiske servicecenter på hver skole bemandes derfor efter "Bekendtgørelsen for skolebiblioteker" med et team, der kvalificeret løser serviccenteropgaverne: Vejledning, administration, support og anlæg i forbindelse med både AV, bogmaterialer og edb.
Det må også sikres, at de nødvendige resurser er tilstede til gennemførelse af strategierne.
Vejledningsresurser
Administration
Support og
Anlæg
En målsætning med en pcér + tilhørende teknik pr 5-10 elever beløber sig til mellem 50 - 100 pcér + de pcér, der er ældre end 5 år - nemt omkring 100 stk ialt + lærerpcér i skolearbejdspladser og hjemmearbejdspladser, der også skal rådgives om og ikke mindst ydes support til.
150 enheder på en skole, der skal serviceres, administreres.
Derudover nyanlæg og omkonfigurering.
BILAG: Kommunens NOTAT om Driftsudgifter

Andre nyttige links

Klare mål
Undervisningsministeriets IKT Handlingsplan 1998-2003

IT og lærerholdninger af Leif Gredsted og Per Arne Rasmussen 2001
Danmarks Strategi for Uddannelse, Læring og IT.
International Society for Technology in Education

Titel: "Hvis IT i folkeskolen var en ludobrik ..var den så slået hjem nu?" * Opgave i pædagogik/psykologi ved KDAS af Marianne Pjetursson 2001

Skolens strategier
Vigtige principper, når man lægger strategier

Eksempel på IKT-læringsplaner for fagene * Fra Poseidonprojektet (Tuse)


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!